نيکوکاري


6 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت نوزدهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
9 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت بیستم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
13 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و یکم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
18 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و دوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
24 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و سوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
7 اسفند 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و چهارم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
15 اسفند 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و پنجم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
24 اسفند 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و ششم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
15 فروردین 1397

دستهای گشاده – قسمت بیست و هفتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
26 فروردین 1397

دستهای گشاده – قسمت بیست و هشتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
27 فروردین 1397

اعمال ماه مبارک رجب

[…]
10 اردیبهشت 1397

دستهای گشاده – قسمت بیست و نهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
11 اردیبهشت 1397

تفسیر آیه ۱۰۳، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
14 اردیبهشت 1397

خدمت به بندگان خدا ( تصویری ) حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

[…]
16 اردیبهشت 1397

دستهای گشاده – قسمت سیم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
16 اردیبهشت 1397

اعمال ماه شعبان ( تصویری ) حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

[…]
28 اردیبهشت 1397

وقف شیخ رجبعلی خیاط ( تصویری ) حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

[…]
28 اردیبهشت 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و یکم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
5 خرداد 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و دوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]