صدقات


9 اسفند 1395

صدقه دادن مثل شیر دادن مادر است . ( نوشتاری ) استاد محمد شجاعی

[…]
10 شهریور 1396

تفسیر آیه ۲۶۴ سوره بقره (تصویری ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
30 شهریور 1396

تفسیر آیات ۲۷۰ – ۲۷۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
2 مهر 1396

تفسیر آیه ۲۷۱ ، سوره بقره ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
3 مهر 1396

تفسیر آیه ۲۷۲ ، سوره بقره ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
5 مهر 1396

تفسیر آیه ۲۷۲ ،سوره بقره ( تصویری ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
6 مهر 1396

تفسیر آیه ۲۷۳ ، سوره بقره ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
7 مهر 1396

تفسیر آیه ۲۷۳ ، سوره بقره ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
9 مهر 1396

تفسیر آیه ۲۷۴ ، سوره بقره ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
16 مهر 1396

تفسیر آیات ۱۵ و ۱۶ و ۱۷، سوره آل عمران ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
18 مهر 1396

تفسیر آیات ۱۶ و ۱۷، سوره آل عمران (صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
21 مهر 1396

تفسیر آیه ۹۲ ، سوره آل عمران ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
28 مهر 1396

دستهای گشاده – قسمت اول ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
29 مهر 1396

آیه ۱۱۷، سوره آل عمران

29 مهر 1396

تفسیر آیات ۱۱۶ و ۱۱۷، سوره آل عمران ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
30 مهر 1396

فواید صدقه دادن ( تصویری ) آیت الله مجتهدی تهرانی

1 آبان 1396

دستهای گشاده – قسمت دوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
2 آبان 1396

تفسیر آیه ۱۱۷ ، سوره آل عمران ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى (رحمه الله)

[…]
3 آبان 1396

تفسیر آیات ۱۱۶ و ۱۱۷، سوره آل عمران ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
6 آبان 1396

تفسیر آیات ۱۳۳ و ۱۳۴، سوره آل عمران ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]