زكات


25 بهمن 1396

تفسیر آیات ۷۶ و ۷۵ ، سوره توبه ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
1 اسفند 1396

تفسیر آیات ۷۶ و ۷۵ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
6 اسفند 1396

تفسیر آیه ۷۹ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
8 اسفند 1396

تفسیر آیه ۷۹ ، سوره توبه ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
23 اسفند 1396

تفسیر آیه ۹۱ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
8 فروردین 1397

تفسیر آیه ۹۸ ، سوره توبه ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
26 فروردین 1397

تفسیر آیه ۹۹ ، سوره توبه ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
30 فروردین 1397

تفسیر آیه ۹۹ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
3 اردیبهشت 1397

تفسیر آیه ۱۰۳ ، سوره توبه ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
15 اردیبهشت 1397

تفسیر آیه ۱۰۴ ، سوره توبه ( نوشتاری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
18 اردیبهشت 1397

تفسیر آیه ۱۰۴ ، سوره توبه ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]