خداوند متعال


18 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و دوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
24 بهمن 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و سوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
7 اسفند 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و چهارم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
15 اسفند 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و پنجم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
24 اسفند 1396

دستهای گشاده – قسمت بیست و ششم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
15 فروردین 1397

دستهای گشاده – قسمت بیست و هفتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
26 فروردین 1397

دستهای گشاده – قسمت بیست و هشتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
10 اردیبهشت 1397

دستهای گشاده – قسمت بیست و نهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
16 اردیبهشت 1397

دستهای گشاده – قسمت سیم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
28 اردیبهشت 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و یکم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
5 خرداد 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و دوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
11 تیر 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و سوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
21 تیر 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و چهارم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
18 آذر 1397

دستهای گشاده – قسمت سی و پنجم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
11 شهریور 1398

تفسیر سوره لیل ، آیات ۱ الی ۷ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى

[…]