بنیاد انفاق


1 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۷ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
10 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
15 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۱ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
27 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۸ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
15 فروردین 1398

تفسیر سوره منافقون ، آیه ۷ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
26 فروردین 1398

تفسیر سوره منافقون ، آیه ۱۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
20 اردیبهشت 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۵ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
25 اردیبهشت 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیات ۱۸و ۱۷ و ۱۶ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
25 اردیبهشت 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۶ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
8 تیر 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیات ۱۸ و ۱۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
28 تیر 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
2 مرداد 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷  ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
9 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
17 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]