انفاق کنید


30 بهمن 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۷ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
9 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۰ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
14 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۱ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
24 اسفند 1397

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۸ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
5 فروردین 1398

تفسیر سوره منافقون ، آیه ۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
7 اردیبهشت 1398

تفسیر سوره منافقون ، آیات ۱۱و ۱۰ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
20 اردیبهشت 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۵ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
25 اردیبهشت 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۶ ( تصویری ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
8 تیر 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیات ۱۸ و ۱۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
28 تیر 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
9 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]