یالبندان، روستایی است از توابع بخش کلار شهرستان عباس آباد در استان مازندران ایران مردم.این نواحی از لرهای تبعید شده در زمان رضاخان هستند.