صدای انفاق


12 جولای 2018

دستهای گشاده – قسمت سی و چهارم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
20 جولای 2018

تفسیر سوره اسراء ،آیه ۲۹ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
29 جولای 2018

تفسیر سوره اسراء ، آیه ۱۰۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
4 آگوست 2018

تفسیر سوره حج ، آیه ۳۵ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
10 آگوست 2018

تفسیر سوره نور ، آیه ۲۲ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
24 آگوست 2018

تفسیر سوره فرقان ، آیه ۶۷ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
15 سپتامبر 2018

تفسیر سوره قصص ، آیه ۵۴ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
21 سپتامبر 2018

تفسیر سوره سجده ، آیه ۱۶ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
9 نوامبر 2018

تفسیر سوره احزاب ، آیه ۳۵ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
30 نوامبر 2018

تفسیر سوره سباء ، آیه ۳۹ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
8 دسامبر 2018

تفسیر سوره فاطر ، آیات ۲۷ – ۳۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
9 دسامبر 2018

دستهای گشاده – قسمت سی و پنجم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
17 دسامبر 2018

تفسیر سوره یس ، آیه ۴۷ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
28 دسامبر 2018

دستهای گشاده – قسمت سی و ششم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
9 ژانویه 2019

تفسیر سوره شوری ، آیات ۳۶ الی ۴۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
20 ژانویه 2019

دستهای گشاده – قسمت سی و هفتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
31 ژانویه 2019

تفسیر سوره محمد ، آیات ۳۷ و ۳۸ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
7 فوریه 2019

دستهای گشاده – قسمت سی و هشتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
20 فوریه 2019

تفسیر سوره حدید ، آیه ۷ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
1 مارس 2019

تفسیر سوره حدید ، آیه ۱۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]