صدای انفاق


18 فوریه 2018

تفسیر آیات ۷۶ و ۷۵ ، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
26 فوریه 2018

دستهای گشاده – قسمت بیست و چهارم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
2 مارس 2018

تفسیر آیه ۷۹ ، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
6 مارس 2018

دستهای گشاده – قسمت بیست و پنجم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
11 مارس 2018

تفسیر آیه ۹۱ ، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
15 مارس 2018

دستهای گشاده – قسمت بیست و ششم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
4 آوریل 2018

دستهای گشاده – قسمت بیست و هفتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
9 آوریل 2018

تفسیر آیات ۹۸ و ۹۹، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
15 آوریل 2018

دستهای گشاده – قسمت بیست و هشتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
23 آوریل 2018

تفسیر آیه ۱۰۳ ، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
30 آوریل 2018

دستهای گشاده – قسمت بیست و نهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
6 می 2018

دستهای گشاده – قسمت سیم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
11 می 2018

تفسیر آیه ۱۰۴ ، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
18 می 2018

دستهای گشاده – قسمت سی و یکم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
22 می 2018

تفسیر آیه ۱۲۱ ، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
26 می 2018

دستهای گشاده – قسمت سی و دوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
1 ژوئن 2018

تفسیر آیه ۲۲ ، سوره رعد ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
23 ژوئن 2018

تفسیر آیه ۳۱، سوره ابراهیم ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
2 جولای 2018

دستهای گشاده – قسمت سی و سوم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
7 جولای 2018

تفسیر آیات ۷۶ و ۷۵ ، سوره نحل ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]