صدای انفاق


25 آذر 1395

تفسیر سوره بقره آیه ۳ قسمت ۱ ، مفسر : آقای دکتر محمد علی انصاری ( صوتی )

25 آذر 1395

تفسیر سوره بقره آیه ۳ قسمت ۲ ، مفسر : آقای دکتر محمد علی انصاری ( صوتی )

25 آذر 1395

تفسیر سوره بقره آیات ۳ تا ۴ ، مفسر : آقای دکتر محمد علی انصاری ( صوتی )

18 دی 1395

تفسیر آیه ۱۷۷ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

27 دی 1395

تفسیر آیه ۱۹۵ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
2 فروردین 1396

انفاق ( صوتی ) حجت الاسلام دانشمند

24 اردیبهشت 1396

تفسیر آیه ۳ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : آقای دکتر سید محسن میرباقری

[…]
3 خرداد 1396

حق صدقه ( صوتی – نوشتاری ) حجت الاسلام والمسلمین نقویان

[…]
24 خرداد 1396

انفاق ( صوتی ) حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی

10 تیر 1396

تفسیر آیه ۲۱۵ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

15 تیر 1396

تفسیر آیه ۲۱۹ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

18 تیر 1396

تفسیر آیه ۲۴۵ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
24 تیر 1396

تفسیر آیه ۱۷۷ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
27 تیر 1396

تفسیر آیه ۳ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر سید محسن میرباقری

[…]
3 مرداد 1396

تفسیر آیه ۲۵۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
7 مرداد 1396

تفسیر آیات ۲۶۱ – ۲۶۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
12 شهریور 1396

تفسیر آیات ۲۶۵ – ۲۶۹ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
30 شهریور 1396

تفسیر آیات ۲۷۰ – ۲۷۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
17 مهر 1396

تفسیر آیات ۱۶ و ۱۷، سوره آل عمران ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
18 مهر 1396

تفسیر آیات ۱۶ و ۱۷، سوره آل عمران (صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]