هر جا مال انسان رفت، دل انسان هم می رود.( تصویری )حجت الاسلام قاسمیان