دستهای گشاده – قسمت بیست و هشتم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی