خیرات به اموات و نیکی به پدر و مادر( تصویری ) آیت الله مجتهدی تهرانی