حسرت انسان در قیامت برای توشه زندگی آخرت – دکتر ازغدی ( تصویری )