تفسیر سوره فرقان ، آیه ۶۷ ( تصویری ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری